Make your own free website on Tripod.com

Cikgu Zaki & Cikgu Intan Diana

Elemen Pedagogi Bestari
Home
Tentang Kami
Hubungi Kami
Album Keluarga
Bahasa Melayu - Latihan 1
Latihan 2
Tugasan Cikgu Intan Diana
Kursus Cikgu Zaki
Kursus Cikgu Intan Diana
Elemen Pedagogi Bestari
RPH Bestari

Sekolah Bestari Malaysia ialah institusi pembelajaran yang direka semula secara SISTEMIK dari segi amalan pengajaran-pembelajaran dan pengurusan sekolah untuk membantu kanak-kanak menghadapi Zaman Maklumat.

Terdapat 4 elemen utama:

CIRI-CIRI PELAJAR (3)

1. Gaya Pembelajaran (5)
a. Persekitaran
b. Emosi
c. Sosiologi
d. Fizikal
e. Psikologi

2. Kecerdasan Pelbagai (9)
a. Linguistik
b. Muzik
c. Kinestetik
d. Interpersonal
e. Intrapersonal
f. Visual-spatial
g. Logik
h. Naturalistik
i. Spiritual

3. Kompetensi Kecerdasan Emosi (2)
a. Kompetensi Personal (3)
i. Kesedaran Kendiri
ii. Pengurusan Kendiri
iii. Motivasi Kendiri
b. Kompetensi Sosial (2)
i. Kesedaran Sosial
ii. Kemahiran Sosial

PENDEKATAN PEMBELAJARAN (7)

1. Berpusatkan Pelajar
2. Bersifat Individu
a. Akses Kendiri
b. Kadar Kendiri
c. Terarah Kendiri
3. Masteri
4. Berfikrah
5. Berbantukan Teknologi
6. Berasaskan Otak
7. Berasaskan Projek

STRATEGI P&P (9)

1. Direktif
2. Koperatif & Kolaboratif
a. Round Table
b. Numbered Head Together
c. Talking Chips
3. Pemerhatian
4. Generatif
5. Mediatif
6. Kajian Masa Depan
7. Kontekstual
8. Konteks Luar
9. Metakognitif

KEMAHIRAN GENERIK (5)

1. Komponen Mentafsir & Menilai (6)
a. Penilaian Portfolio
b. Penilaian Kendiri
c. Penilaian Melalui Pemerhatian
d. Penilaian Projek
e. Penilaian Ujian
f. Kontrak Pembelajaran
2. Kemahiran Berfikir (2)
a. Pemikiran Kritis
b. Pemikiran Kreatif
3. Kemahiran Belajar (7)
a. Carian
b. Penyelidikan
c. Komunikasi
d. Memerhati
e. Membaca
f. Teknikal
g. Mencatat Nota
4. Kemahiran TMK
a. P&P Berbantukan Komputer
b. P&P Berintergrasikan Komputer
5. Kemahiran Fasilitator

Lihat juga: PERBANDINGAN ANTARA PEDAGOGI TRADISIONAL DAN PEDAGOGI BESTARI

Selamat Datang!